Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
incommoder
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm khó chịu
  • Incommoder les autres
   làm người khác khó chịu
  • Être incommodé
   (từ cũ; nghĩa cũ) hơi khó ở
Comments and discussion on the word "incommoder"