Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
inconsumable
/,inkən'sju:məbl/
Jump to user comments
tính từ
  • không thể thiêu huỷ được, không thể cháy sạch được
  • không thể ăn được, không thể tiêu thụ được
  • (kinh tế) không thể tiêu dùng
Comments and discussion on the word "inconsumable"