Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
inespéré
Jump to user comments
tính từ
 • bất ngờ, quá mức mong đợi
  • Chance inespérée
   điều may mắn bất ngờ
  • Arriver à des résultats inespérés
   đạt tới những kết quả quá sức mong đợi
Related search result for "inespéré"
 • Words contain "inespéré" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  bất ngờ trời ơi
Comments and discussion on the word "inespéré"