Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
instance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự khẩn khoản, sự khẩn nài
  • Demander avec instance
   khẩn khoản cầu xin
 • (số nhiều) lời khẩn khỏan, lời khẩn nài
  • Céder devant les instances de quelqu'un
   không cưỡng được trước lời khẩn khoản của ai
 • (luật học, pháp lý) sự kiện, cấp xét xử
  • Instance suprême
   cấp xét xử cao nhất
  • affaire en instance
   việc đang chờ giải quyết
  • en instance
   sắp
  • Être en instance de départ
   sắp ra đi, sắp lên đường
Related search result for "instance"
Comments and discussion on the word "instance"