Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
instance
/'instəns/
Jump to user comments
danh từ
 • thí dụ, ví dụ (chứng minh, minh hoạ)
  • for instance
   ví dụ chẳng hạn
 • trường hợp cá biệt
  • in this instance
   trong trường hợp cá biệt này
 • (pháp lý) sự xét xử
  • court of first instance
   toà án sơ thẩm
IDIOMS
 • at the instance of
  • theo đề nghị của, theo sự gợi ý của
 • in the first instance
  • trước tiên ở giai đoạn đầu
ngoại động từ
 • đưa (sự kiện...) làm ví dụ
 • ((thường) dạng bị động) chứng minh bằng ví dụ
Related search result for "instance"
Comments and discussion on the word "instance"