Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
intendant
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • người quản lý
  • L'intendant d'une propriété
   người quản lý một cơ nghiệp
  • Intendant universitaire
   viên quản lý ở trường đại học
 • (từ cũ; nghĩa cũ) viên quản đốc
  • Intendant des bâtiments royaux
   viên quản đốc cung vua
 • (sử học) quan giám quận (Pháp)
  • intendant militaire
   (quân sự) nhân viên hậu cần
Related search result for "intendant"
Comments and discussion on the word "intendant"