Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
interdenominal
/'intə,nɔminl/ Cách viết khác : (interchurch) /,inrə'tʃə:tʃ/
Jump to user comments
tính từ
  • chung vào các giáo phái; giữa các giáo phái
Comments and discussion on the word "interdenominal"