Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
interlocking directorate
/,intə'lɔkiɳdi'rektərit/
Jump to user comments
danh từ
  • ban quản trị phối hợp (có một hay nhiều thành viên cùng ở trong ban quản trị một công ty khác)
Comments and discussion on the word "interlocking directorate"