Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
intraatomic
/,intrəə'tɔmik/
Jump to user comments
tính từ
  • (vật lý) trong nguyên tử, nội nguyên tử
    • intraatomic energy
      năng lượng nội nguyên tử
Comments and discussion on the word "intraatomic"