Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
invitation
/,invi'teiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự mời, lời mời, giấy mời
 • cái lôi cuốn, cái hấp dẫn
 • sự chuốc lấy, sự mua láy (bóng), sự tự gây cho mình
  • an invitation for trouble
   sự chuốc lấy điều phiền luỵ
định ngữ
 • (thể dục,thể thao) dành cho người được mời, dành cho đội được mời
  • an invitation competition
   cuộc thi dành cho những người được mời, cuộc thi dành cho những đội được mời
Related search result for "invitation"
Comments and discussion on the word "invitation"