Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
iron-jawed
/'aiən'dʤɔ:d/
Jump to user comments
tính từ
  • có hàm sắt, có hàm cứng như sắt
  • kiên quyết
Related search result for "iron-jawed"
Comments and discussion on the word "iron-jawed"