Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
irreparableness
/i,repərə'biliti/ Cách viết khác : (irreparableness) /i'repərəblnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính không thể đền bù lại được; tính không thể sửa lại được
Comments and discussion on the word "irreparableness"