Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
kauri
/'kauri/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây thông caori (ở Tân tây lan)
  • gỗ thông caori
Related search result for "kauri"
Comments and discussion on the word "kauri"