Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lái đò
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Người chuyên nghề đưa đò, chuyên chở khách và hàng hoá trên sông.
Related search result for "lái đò"
Comments and discussion on the word "lái đò"