Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
lãnh đạm
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • indifférent; insensible; froid; glacé
  • Lãnh đạm với ai
   indifférent à quelqu'un
  • Lãnh đạm trước sự đau khổ của người khác
   insesible à la douleur d'autrui
  • Sự đón tiếp lãnh đạm
   accueil froid
  • Vẻ mặt lãnh đạm
   air glacé
Related search result for "lãnh đạm"
Comments and discussion on the word "lãnh đạm"