Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lơ là
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm: Lơ là với công tác.
Related search result for "lơ là"
Comments and discussion on the word "lơ là"