Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lơ lớ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giông giống như: Tiếng anh nói nghe lơ lớ như người Nghệ-Tĩnh.
Related search result for "lơ lớ"
Comments and discussion on the word "lơ lớ"