Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lạch đạch
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Lạch bạch. Nói đi nặng nề : Béo quá đi lạch đạch như vịt.
Related search result for "lạch đạch"
Comments and discussion on the word "lạch đạch"