Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
lọ là
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • l. Chẳng cần, hà tất: Khôn ngoan tâm tính tại lòng, Lọ là uống nước giữa dòng mới khôn (cd).
Related search result for "lọ là"
Comments and discussion on the word "lọ là"