Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lừ lừ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lặng lẽ, không nói năng: Lừ lừ như ông từ vào đền (tng).
Related search result for "lừ lừ"
Comments and discussion on the word "lừ lừ"