Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
labour of love
/'leibərəv'lʌv/
Jump to user comments
danh từ
  • việc làm không vì lợi
  • việc làm thích thú
  • việc làm vì người mình yêu
Related search result for "labour of love"
Comments and discussion on the word "labour of love"