Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
lam đồng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (địa) Quặng các-bon-nát đồng tự nhiên có màu xanh da trời.
Related search result for "lam đồng"
Comments and discussion on the word "lam đồng"