Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
launching ramp
/'lɔ:ntʃiɳ'pæd/ Cách viết khác : (launching_ramp) /'lɔ:ntʃiɳ'ræmp/ (launch_pad) /'lɔ:
Jump to user comments
danh từ
  • bộ phóng (tên lửa...)
Related search result for "launching ramp"
Comments and discussion on the word "launching ramp"