Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
liêm sỉ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đức tính của người trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ.
Related search result for "liêm sỉ"
Comments and discussion on the word "liêm sỉ"