Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
loại hình học
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (triết) d. Khoa học xác định các loại hình để phân tích một thực tại phức hợp (giống người, ngôn ngữ...) và tiến tới phân loại.
Related search result for "loại hình học"
Comments and discussion on the word "loại hình học"