Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
màn gọng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Màn chống muỗi bằng xô căng lên một bộ khung để có thể mở ra xếp vào dễ dàng.
Comments and discussion on the word "màn gọng"