Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
mãnh liệt
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • violent; intenses; furieux; vif; vigoureux; frénétique; véhément
  • Cơn bão mãnh liệt
   tempête violente;
  • Cái ghét mãnh liệt
   haine furieuse
  • Những tràng vỗ tay mãnh liệt
   vifs applaudissements;
  • Cuộc chiến đấu mãnh liệt
   vigoureux combat;
  • Dục vọng mãnh liệt
   passion violente
Comments and discussion on the word "mãnh liệt"