Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ma-cô
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Kẻ sống về nghề đi dẫn gái điếm cho khách làng chơi, trong xã hội cũ.
Comments and discussion on the word "ma-cô"