Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
machine readable
Jump to user comments
Adjective
  • có thể đọc được bằng máy tính, thích hợp để đưa trực tiếp vào máy tính
Related search result for "machine readable"
Comments and discussion on the word "machine readable"