Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
machine-gunner
/mə'ʃi:n,gʌnə/
Jump to user comments
danh từ
  • người bắn súng máy, người bắn súng liên thanh
Related search result for "machine-gunner"
Comments and discussion on the word "machine-gunner"