Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
madam
/'mædəm/
Jump to user comments
danh từ
  • bà, phu nhân; quý phu nhân
  • tú bà, mụ chủ nhà chứa
Related words
Related search result for "madam"
Comments and discussion on the word "madam"