Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
malvenu
Jump to user comments
tính từ
  • (luật học, pháp lý) thiếu tư cách
    • Héritier malvenu à se plaindre
      thừa kế thiếu tư cách để kiện
Comments and discussion on the word "malvenu"