Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
maternité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tư cách làm mẹ
  • La maternité a ses joies et ses peines
   làm mẹ có vui có khổ
 • sự sinh đẻ
  • Elle a eu trois maternités rapprochées
   bà ta sinh đẻ ba lần sát nhau
 • nhà hộ sinh
 • (nghệ thuật) tranh mẹ con, tượng mẹ con
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tình mẹ
Related search result for "maternité"
Comments and discussion on the word "maternité"