Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
membership
/'membəʃip/
Jump to user comments
danh từ
 • tư cách hội viên, địa vị hội viên
  • a membership card
   thẻ hội viên
 • số hội viên, toàn thể hội viên
  • this club has a large membership
   số hội viên của câu lạc bộ này rất lớn
Comments and discussion on the word "membership"