Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
minorité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tình trạng chưa (vị) thành niên; thời kỳ chưa (vị) thành niên
 • thiểu số, số ít
  • La minorité doit s'incliner devant la majorité
   thiểu số phải phục tùng đa số
  • Dans la minorité des cas
   trong số ít trường hợp
 • dân tộc ít người, dân tộc thiểu số
  • Problème des minorités
   vấn đề dân tộc ít người
Related search result for "minorité"
Comments and discussion on the word "minorité"