Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nằm úp thìa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói nhiều người nằm nghiêng cùng tư thế co chân, ngực người sau giáp lưng người trước.
Comments and discussion on the word "nằm úp thìa"