Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ngày vũ trụ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (thiên) d. Khoảng thời gian Quả đất quay trọn một vòng quanh trục của nó đối với những ngôi sao cố định (23 giờ 56 phút).
Comments and discussion on the word "ngày vũ trụ"