Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ngồi đồng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ngồi cho quỉ thần nhập vào mình rồi nói và làm theo ý quỉ thần, theo mê tín.
Related search result for "ngồi đồng"
Comments and discussion on the word "ngồi đồng"