Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nghìn xưa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thời trước đã xa lắm: Từ nghìn xưa con người đã biết dùng lửa.
Related search result for "nghìn xưa"
Comments and discussion on the word "nghìn xưa"