Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nguyên quán
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Quê quán gốc: Nguyên quán của Nguyễn Trãi là làng Nhị Khê.
Related search result for "nguyên quán"
Comments and discussion on the word "nguyên quán"