Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
như không
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • comme si de rien n'était
  • Bình thản như không
   rester placide comme si de rien n'était
 • comme un rien
  • Nó nhảy qua một mét rưỡi như không
   il saute un mètre cinquante comme un rien
Comments and discussion on the word "như không"