Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
nose-bleeding
/'nouzbli:d/ Cách viết khác : (nose-bleeding) /'nouz,bli:diɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự chảy máu cam
  • sự đánh đổ máu mũi
Related search result for "nose-bleeding"
Comments and discussion on the word "nose-bleeding"