Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
objurgatory
/ɔb'dʤə:gətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • có tính chất trách móc, có tính chất quở trách, có tính chất mắng nhiếc
Comments and discussion on the word "objurgatory"