Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ondulation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự lượn sóng, sự nhấp nhô; sự rập rình
  • Les ondulations des vagues
   sóng nhấp nhô
  • Les ondulations du sol
   mặt đất nhấp nhô
 • làn sóng (tóc); sự uốn (tóc) làn sóng
Related search result for "ondulation"
Comments and discussion on the word "ondulation"