Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
pác-séc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (thiên) d. Đơn vị độ dài thiên văn, bằng 3,26 năm ánh sáng, tức khoảng 30.800tỷ ki-lô mét.
Comments and discussion on the word "pác-séc"