Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
périmètre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chu vi
  • Périmètre d'un triangle
   chu vi hình tam giác
  • Périmètre thoracique
   (y học) chu vi ngực
 • (y học) thị trường kế
Related search result for "périmètre"
Comments and discussion on the word "périmètre"