Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pétrolier
Jump to user comments
tính từ
 • chở dầu
  • Navire pétrolier
   tàu chở dầu
 • (thuộc) dầu mỏ
  • Industrie pétrolière
   công nghiệp dầu mỏ
 • chuyên khảo sát dầu mỏ
  • Géologue pétrolier
   nhà địa chất chuyên khảo sát dầu mỏ
danh từ giống đực
 • tàu chở dầu
 • chuyên viên dầu mỏ
 • tư bản dầu mỏ
Related search result for "pétrolier"
 • Words contain "pétrolier" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  dầu khí cấm vận
Comments and discussion on the word "pétrolier"