Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
pagehood
/'peidʤhud/ Cách viết khác : (pageship) /'peidʤʃip/
Jump to user comments
danh từ
  • thân phận tiểu đồng, thân phận em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát...)
Comments and discussion on the word "pagehood"