Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
parochiality
/,pærou'kjæliti/
Jump to user comments
danh từ
  • tính chất của xã; tính chất của giáo khu
  • tính chất địa phương hẹp hòi
Comments and discussion on the word "parochiality"