Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
persuasif
Jump to user comments
tính từ
  • có tài thuyết phục, có sức thuyết phục
    • éloquence persuasive
      sự hùng biện có sức thuyết phục
Comments and discussion on the word "persuasif"